Terugblik informatieavond Dennenheuvel

Woensdagavond 9 september 2020 informeerden de partners in de ontwikkeling
van Landgoed Dennenheuvel belangstellenden en belanghebbenden over de
voortgang. Op Coronaproof afstand tot elkaar maakten de dertig aanwezigen
gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. Daarbij werd zowel ingegaan op
de inhoud als het proces tot nog toe.

Wat vooraf ging
Namens de samenwerkende partners informeerde Hubert Janssen de aanwezige
over de impact van de Raad van State uitspraak van 31 mei 2019 dat het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden. In heel Nederland
kwamen hierdoor duizenden bouwprojecten stil te liggen en besluiten over
bestemmingsplannen werden (deels) vernietigd. Dat gold ook gedeeltelijk voor
het bestemmingsplan Dennenheuvel.
18 april 2019 was het bestemmingsplan Dennenheuvel door de gemeenteraad
van Bloemendaal vastgesteld. Een aantal inwoners en organisaties heeft
daartegen bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Tijdens de
informatieavond legde Janssen uit dat door de PAS-uitspraak het deel van het
bestemmingsplan dat betrekking had op de delen met een woonbestemming is
vernietigd. Daarbij wees hij er op dat de delen over het volkstuinengebied, de
toegangsweg tot Dennenheuvel en het Natura-2000-gebied sinds oktober 2020
geldig zijn.

Tijdens de informatieavond werd stilgestaan bij het contact met de gemeente
Bloemendaal. Na de RvS uitspraak hebben de samenwerkende partners in de
ontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel opnieuw overlegd met het college van
burgemeester en wethouders van Bloemendaal. Daaruit bleek dat het college nog
altijd achter de inhoud van de plannen staat. Wel werd geconstateerd dat het
bestemmingsplan in technische zin moest worden aangepast. Dit omdat gebruik
gemaakt moest worden van de zogenaamde nieuwe ‘Aerius’
berekeningsmethode voor stikstofdepositie. Daarbij worden alle nieuwe
bepalingen in gemeentelijke en provinciale verordeningen verwerkt.

Aangepast ontwerpbestemmingsplan
Adviesbureau Partners RO kreeg de opdracht een aangepast
ontwerpbestemmingsplan ‘Dennenheuvel 2020’ op te stellen. Het college heeft
dit aangepaste plan in ontvangst genomen en heeft het vanaf 9 september 2020
ter inzage gegeven. Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
Tijdens de informatieavond waren de nodige vragen over de concrete
veranderingen in het bestemmingsplan. Op hoofdlijnen zijn de veranderingen als
volgt:

 • In het oude plan waren maximaal 95 woningen en 1.100 m2 maatschappelijke
  bestemming mogelijk. Een deel van de gebouwen had een dubbele
  bestemmingsmogelijkheid. Die dubbele bestemming is verwijderd. Nu gaat het
  plan uit 85 woningen en 650m2 maatschappelijke bestemming. Er is wel een
  afwijkingsmogelijkheid toegevoegd om de maatschappelijke bestemming om
  te zetten naar maximaal 10 woningen als het niet mogelijk blijkt goede
  maatschappelijke bestemmingen te realiseren. Hiervoor is een apart besluit
  van het college van burgemeester en wethouders nodig.
 • In het oude plan waren alleen de breedte en diepte en goot-/bouwhoogte
  voor de woningen op Pelletier geregeld. Hierdoor waren woningen mogelijk
  van 600m2 bruto vloeroppervlak. In het bestemmingsplan 2020 is een
  maximale oppervlakte van 400 m2 per woning opgenomen.
 • Onderzoeken voor het bestemmingplan zijn (waar nodig) geactualiseerd.
  Bijvoorbeeld: de gemeentelijke parkeernorm is veranderd; geluid is opnieuw
  berekend met de laatste verkeersnormen; de natuurtoets is aangepast en
  stikstofdepositie is berekend met de Aerius-methode. Ook is de
  omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgenomen.

Hoe gaat het verder?
Sinds 9 september 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Dennenheuvel 2020’
gedurende 6 weken ter inzage. Iedereen kan hierover zienswijzen indienen bij de
gemeente Bloemendaal. Daarmee is de voorbereiding voor besluitvorming door
de gemeenteraad gestart. Begin 2021 zal de gemeenteraad een besluit nemen
over ‘Dennenheuvel 2020’. Tegen dat raadsbesluit kan bij de Raad van State
bezwaar worden gemaakt.
Zusters blijvend betrokken bij Dennenheuvel

Het bestuur van de zusters van OLV van Liefde van de Goede Herder heeft in
augustus 2020 opnieuw besloten door te gaan met de plannen voor Landgoed
Dennenheuvel in Bloemendaal. Het bestuur betreurt de vertraging door de
stikstofproblematiek maar wil als eigenaar actief betrokken blijven bij de
realisatie van het plan. De zusters zijn zeer te spreken over het concept van een
nieuwe community waarin plaats is voor diversiteit van bewoners die actief
betrokken op elkaar samen leven, wonen en recreëren. Hierin past ook de
Arkgemeenschap.

Voortgang ontwikkeling volkstuinen
Tijdens de informatieavond van 9 september 2020 ging Hubert Janssen ook in op
nieuwe ontwikkelingen rond het volkstuinengebied.
Architect Menno Vissers heeft opdracht gekregen om samen met de gebruikers
van de volkstuinen een programma van eisen en ontwerp voor te bereiden voor
de vervanging van de oude schuur en nieuwbouw in de stijlwand. Ook de tijdelijke
kas voor Tuinderij de Ark wordt meegenomen. De gesprekken met de
Arkgemeenschap/Tuinderij de Ark en de Dahliavereniging verlopen voorspoedig.
Zodra er ontwerpen zijn die gedeeld kunnen worden zal daarover een aparte
bijeenkomst met buren en belangstellenden plaatsvinden. Een uitnodiging en
informatie volgt via de website Landgoed Dennenheuvel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *