Q&A opvang statushouders

In de media verschijnen de laatste dagen veel berichten over de opvang van vluchtelingen of statushouders op Landgoed Dennenheuvel en het stopzetten van de anti-kraak-constructie. De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder hechten er veel waarde aan dat de feiten juist verwoord worden, daarom hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Mocht u een vraag hebben over deze situatie, dan kunt u  deze stellen via mailadres: info@landgoeddennenheuvel.nl. We beantwoorden uw vraag dan zo snel mogelijk.

1. Hoe zit het met de opvang van statushouders?
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal heeft het aanbod van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder om Landgoed Dennenheuvel te gebruiken voor (tijdelijke) huisvesting van statushouders in Bloemendaal geaccepteerd. Het gaat dan om de gebouwen Euphrasia en Dennenheuvel. Statushouders zijn mensen die (noodgedwongen) in een asielzoekerscentrum verblijven omdat er geen woning beschikbaar is. Zij hebben de asielprocedure doorlopen en mogen in Nederland blijven.

2. Wat is de status van de opvangplannen?
Op 25 november 2015 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal haar politieke steun uitgesproken voor de opvang van statushouders op landgoed Dennenheuvel. Per 18 april is nu het moment aangebroken dat de eerste vier gezinnen op landgoed Dennenheuvel gaan wonen. Om de opvang goed te organiseren is besloten om de huisvesting geleidelijk te laten plaatsvinden. In mei komt een volgende groep statushouders. Het gaat om opvang van statushouders gedurende drie jaar, waarbij er geen kosten voor de congregatie zijn en de organisatie ervan bij leegstandsbeheerder Villex ligt. Tevens is afgesproken dat de opvang van statushouders de herontwikkeling van het landgoed niet in de weg mag staan, dan wel mag vertragen. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij naar www.bloemendaal.nl/actueel/statushouders/.

3. Kan het zo zijn dat op Landgoed Dennenheuvel alleen het gebouw Dennenheuvel en niet het gebouw Euphrasia gebruikt wordt?
Voor de zusters staat voorop dat de opvang kostendekkend moet zijn. Daarbij is tot nu toe gerekend met het gebruik van beide gebouwen. Inmiddels is vastgesteld dat beide gebouwen gebruikt gaan worden voor de opvang.

4. Er is ook sprake van opvang van regulier woningzoekenden op Landgoed Dennenheuvel. Klopt dat?
De gemeente Bloemendaal heeft om de opvang van de statushouders goed te laten verlopen een aantal regulier woningzoekenden een rol gegeven in het beheer en de integratie van de statushouders. Net als de statushouders mogen deze mensen maximaal 3 jaar op het landgoed verblijven.

5. Waarom werkt de congregatie mee aan de opvang?
De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder zijn bereid bij te dragen aan het vinden van een passende oplossing voor het tijdelijk onderbrengen van statushouders. De zusters willen vanuit hun missie mensen helpen die hulp nodig hebben. Voorwaarde is wel dat dit tijdelijk (maximaal 3 jaar) en voor de congregatie kostendekkend is, de organisatie ervan niet bij de congregatie ligt en het de herontwikkeling van het landgoed niet vertraagt.

6. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners en de omgeving?
De congregatie heeft de gemeente gevraagd alle voorwaarden waarbinnen dit ordentelijk kan, in te vullen. De volledige organisatie van de tijdelijke huisvesting, de begeleiding, het waarborgen van de veiligheid en de (coördinatie van de) communicatie ligt bij de gemeente. Veiligheid van de statushouders en de omwonenden heeft bij de gemeente absolute prioriteit. Er worden huisregels opgesteld waarin o.a. staat dat het verboden is om het bos te betreden, vuur te maken en dat het na 22.00 uur rustig moet zijn. Overige bewoners zien er mede op toe dat de huisregels nageleefd worden. Daarnaast heeft de wijkagent extra aandacht voor de locatie en de omgeving.

7. Welke consequenties heeft de opvang voor de herontwikkeling van het landgoed?
De congregatie en haar partners gaan gedurende een tijdelijke huisvesting van statushouders gewoon door met de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel.

8. Hoe zit het met de anti-kraak-bewoners van het landgoed?
Via een anti-kraak-organisatie hebben tot 4 april 2016 mensen tijdelijk in Dennenheuvel en Euphrasia gewoond. Zij waren ervan op de hoogte dat dit een tijdelijke situatie is, zoals dat met anti-kraak altijd het geval is. De congregatie heeft het contract met de anti-kraak-organisatie van Dennenheuvel omwille van de hoge kosten opgezegd. Dit besluit is onafhankelijk van de opvang van vluchtelingen of statushouders genomen.

9. Moeten de anti-kraak-bewoners in klooster Euphrasia ook vertrekken?
Voor Dennenheuvel en Euphrasia zijn aparte anti-kraak-overeenkomsten gesloten. De anti-kraak-bewoners in klooster Euphrasia zijn 4 april 2016 vertrokken. Het contract voor Dennenheuvel is vanwege de hoge kosten eerder opgezegd en het pand is op 1 december 2015 grotendeels leeg gekomen. Dit is het resultaat van een schikking die in een zitting van het gerechtshof in Den Haag is overeengekomen tussen de bewoners, de anti-kraakorganisatie en de congregatie. De rechtbank in Den Haag had op 22 januari na een kort geding de vier mensen al opgelegd het landgoed binnen zeven dagen te verlaten. Alleen de Arkgemeenschap blijft als partner in de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel gebruik maken van Euphrasia.

10. Waarom zijn de zusters met anti-kraak-beheer begonnen?
De zusters verhuisden in juni 2014 naar Heemstede. Op 1 juli 2014 verhuisden de andere bewoners naar St. Jacob en stonden Dennenheuvel en Euphrasia leeg. Ter overbrugging werd het beheer tijdelijk aan een anti-kraak-organisatie overgedragen omdat ouderen van een ander woon-/zorgcentrum tijdens de renovatie en nieuwbouw van hun huis in Dennenheuvel en Euphrasia zouden komen wonen. Die plannen werden na de zomer afgeblazen. De congregatie zocht daarna naar een nieuwe tijdelijke gebruiker. Ondertussen liepen de kosten voor anti-kraak-gebruik hoog op en besloot de congregatie het contract met de anti-kraak-organisatie van Dennenheuvel en later ook Euphrasia op te zeggen en te zoeken naar een nieuwe vorm van tijdelijke huisvesting.

11. Is de congregatie verantwoordelijk voor nieuwe huisvesting van de anti-kraak-bewoners?
De congregatie heeft lange tijd een contract met een anti-kraak-organisatie gehad voor Dennenheuvel en dat opgezegd omwille van de hoge kosten. Anti-kraak is anti-kraak en dus weten de mensen die hiervoor kiezen, dat het tijdelijk is en opgezegd kan worden. Geen enkele eigenaar van een gebouw dat tijdelijk in een anti-kraak-constructie bewoond wordt, is verantwoordelijk voor de huisvesting van de bewoners als de anti-kraak-situatie beëindigd wordt. Die verantwoordelijkheid ligt op de eerste plaats bij de bewoners zelf. Zo zijn de anti-kraak-regels. De congregatie heeft er bij de anti-kraak-organisatie wel voortdurend op aangedrongen alternatieve huisvesting aan te bieden en dat is grotendeels ook gebeurd.

12. Heeft de congregatie het besluit te stoppen met de anti-kraak-bewoners ook besproken met de gemeente?
De directeur van de congregatie heeft het besluit besproken met twee wethouders en betrokken ambtenaren. Op initiatief van wethouder Kruijswijk heeft ook nog een gesprek met enkele bewoners plaatsgevonden. Dit heeft echter geen nieuwe inzichten opgeleverd. De huisvesting via de anti-kraak-organisatie is te kostbaar om voort te zetten.

13. Gaat het de zusters alleen maar om geld?
Nee, dat is zeker niet waar. De congregatie realiseert in de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel huisvesting voor mensen met een beperking, sociale woningbouw en andere woningen, dit is onderwerp van een participatieproces met de omgeving. Het streven is een optimale balans tussen sociaal maatschappelijk rendement en financieel rendement. Daardoor is de financiële opbrengst aanmerkelijk lager dan wanneer er alleen voor de hoogste opbrengst was gekozen. Maar de congregatie wil niet nog langer meer dan € 75.000,- per jaar uitgeven (o.a. voor gas, water en elektra) terwijl slechts 25% van deze kosten gedekt werden door de  inkomsten vanuit de anti-kraak-constructie.

14. Kan de congregatie de bewoners die via de anti-kraak-organisatie in Dennenheuvel en Euphrasia woonden, niet opnieuw woonruimte aanbieden?
De gemeente en woningcorporaties gaan over het toewijzen van woningen aan woningzoekenden. Rechtstreeks kunnen de zusters reguliere woningzoekenden geen huisvesting bieden, omdat:

 • Het terrein een maatschappelijke bestemming en geen woonbestemming heeft.
 • Reguliere woningzoekenden die rechtstreeks huren, genieten huurbescherming waardoor tijdelijke opvang niet mogelijk is.
 • Onze organisatie is er niet op ingericht om mensen rechtstreeks woonruimte aan te bieden. De huisvesting van statushouders gebeurt ook onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

15. De congregatie kiest er dus voor om anti-kraak op te zeggen omdat het te duur is en stelt wel de gebouwen beschikbaar aan statushouders. Levert u dat veel geld op?
De anti-kraak-overeenkomst is voor Dennenheuvel opgezegd omdat de kosten niet in verhouding stonden met de opbrengsten. De congregatie stelt de gebouwen voor niets ter beschikking aan de gemeente voor de opvang van statushouders. De gemeente en de exploitant (Villex), die de gemeente contracteert, zorgen voor het (sociaal) beheer van de gebouwen. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder verdienen niet aan de opvang van deze mensen die hulp nodig hebben.

16. Wie beheert het landgoed?
De congregatie is eigenaar van het landgoed en bezig met de herontwikkeling. Het beheer van de gebouwen voor de tijdelijk opvang aan statushouders verloopt via Villex, onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bloemendaal. De congregatie doet zelf het onderhoud van de tuinen en het bos.

Voor meer informatie over de opvang van statushouders verwijzen wij u naar de website van de gemeente Bloemendaal www.bloemendaal.nl/actueel/statushouders/.

3 thoughts on “Q&A opvang statushouders

 1. Johannes Belt

  Besten,

  Mijn complimenten voor de weloverwogen argumenten van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder.

 2. jet

  Lieve zusters,

  Wat een goed en barmhartig besluit. Hopelijk kunnen deze toekomstige medelanders rust, ruimte en heling vinden in deze prachtige, vredige omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *