Participatiemodel

Het doel van dit traject is te komen tot een gedragen gebiedsvisie. Om tot deze gebiedsvisie te komen zien we 5 fasen voor ons*:

partipatiemodel Dennenheuvel

Fase 1
In deze fase willen we inventariseren wat wel en niet mogelijk is bij deze gebiedsontwikkeling. Als dat niet van te voren helder is, kunnen er verwachtingen gewekt worden die achteraf niet waargemaakt kunnen worden. De meeste uitgangspunten en de te volgen procedures staan in diverse documenten van de gemeente, de provincie en de rijksoverheid. Maar er is meer.

Bij de zoektocht naar het complete verhaal over kaders en voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied zouden we graag ook uw inbreng zien. Velen van u kennen dit gebied en zijn omgeving immers door en door. Wij willen belanghebbenden die grenzend aan of dichtbij Dennenheuvel wonen of werken (denk aan de St. Teresia basisschool, de kinderopvang Partou of de woningbouwvereniging) vragen zijn/haar eigen visie te geven en daar waar mogelijk vanuit eigen kennis en kunde ideeën aan te dragen. Dat kan door 1 op 1 gesprekken, door groepsbijeenkomsten of door een reactie via deze website.

Aan het eind van deze inventariserende fase organiseren we een bijeenkomst voor de hele omgeving. We hebben dan alle inbreng op een rijtje gezet en proberen daarvan al de eerste beelden voor de mogelijke invulling van het gebied aan u voor te leggen. We hopen dat u er dan bij bent voor uw eerste reactie op het gepresenteerde.

Fase 2
In de tweede fase verzamelen we de resultaten van de afrondende bijeenkomst van fase 1 en de reacties via de website. We overleggen over de verkregen inzichten met de zusters en de ontwikkelende partners. Om de beelden verder uit te diepen nodigen we u uit voor een aantal creatieve workshops met waarschijnlijk thema’s als mobiliteit, milieu, beeldkwaliteit, inrichting openbare ruimte.

Fase 3
In de derde fase vertalen we deze verdieping naar eerste gebiedsschetsen. Dit is het moment waarop gekeken wordt naar de haalbaarheid ervan. U kunt zich voorstellen dat het ‘’landgoed met een missie’’ naast het sociaal maatschappelijke doel ook financieel haalbaar moet zijn. In deze fase leggen we de schetsen voor aan de ontwikkelende partners: de Zusters van de Goede Herder, GroenRood vastgoed en de Arkgemeenschap. Welke ideeën lijken haalbaar en kunnen worden uitgewerkt ten behoeve van de concept gebiedsvisie.

Fase 4
Vanaf de vierde fase gaan we de resultaten in omgekeerde volgorde terugkoppelen aan u als belanghebbende of belangstellende, omdat het succes van participatieprocessen valt of staat wat ons betreft bij de terugkoppeling van de resultaten aan alle belanghebbenden. Waardeert u het doorlopen participatietraject en vooral: ziet u uw eigen inbreng terug? We willen graag weten wat u ervan vindt. We maken de visie inzichtelijk en de input vanuit de omgeving herkenbaar. Niet alle ideeën zullen en kunnen worden gehonoreerd. Dat is soms vervelend maar niet te voorkomen. We gaan helder beargumenteren waarom sommige ideeën gesneuveld zijn. Vervolgens leggen we de concept gebiedsvisie voor aan de deelnemers van de thematische workshops.

Fase 5
Met behulp van de reacties uit de workshops wordt de concept gebiedsvisie omgezet naar de ontwerp gebiedsvisie. Ter afsluiting van deze vijfde fase organiseren we een tweede bijeenkomst en presenteren we de ontwerp gebiedsvisie.

* De op deze pagina genoemde stappen zijn reeds tussen april 2015 en februari 2016 gezet. Hoe de herontwikkeling nu verder gaat, leest u in de nieuwsartikelen die op deze website verschijnen.