Extra beeldvormende avond bestemmingsplan Dennenheuvel

In de commissie grondgebied van dinsdag 11 september jl. is de behoefte uitgesproken om het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel op een aantal zaken nader toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad van Bloemendaal op donderdag 4 oktober een extra beeldvormende informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Dennenheuvel.

Read More...

In Memoriam Max van Dijk

Vrijdag 24 augustus 2018 overleed Max van Dijk, 68 jaar jong en met hart en ziel voorzitter van de Dahliavereniging die sinds mensenheugenis op Landgoed Dennenheuvel tuiniert. Ik sprak hem op 3 juli voor het laatst in die hoedanigheid. Trots presenteerden hij en Auke van Dijk de officiële akte van oprichting van de Dahliavereniging Bloemendaal, eerder die dag. Daarmee kwam een einde aan de ietwat vrijblijvende verenigingsstructuur van de volkstuinders en was opnieuw een stap gezet om de vereniging tot in lengte van jaren te laten floreren. De nieuwe pachtovereenkomst met Klooster Euphrasia had hij graag ook nog getekend maar was helaas nog niet gereed.

Read More...

Gemeenteraad organiseert een beeldvormende avond rond bestemmingsplan Dennenheuvel

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal heeft op dinsdag 21 augustus besloten het ontwerp-bestemmingsplan Dennenheuvel aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarbij hoort ook de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel, welke gemaakt is voor het volkstuinencomplex aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. De initiatiefnemers hebben daarover op verzoek van de gemeenteraad in 2017 een apart participatietraject georganiseerd. De gemeenteraad behandelt het Stedenbouwkundig plan en het ontwerp-bestemmingsplan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september.

Read More...

Herontwikkeling Landgoed Dennenheuvel nadert nieuwe fase

De ontwikkelingen rond Landgoed Dennenheuvel naderen een nieuwe fase. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aanvulling op het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel (SP) en het ontwerpbestemmingplan Dennenheuvel. Op 3 maart 2018 dienden de initiatiefnemers de aanvulling op het SP in bij het college van burgemeester en wethouders. Het gaat daarbij om een uitvoerig rapport over de volkstuinen aan de Johan Verhulstweg/Dennenweg. Het college van Bloemendaal had de behandeling ervan opgeschort totdat er een nieuw college is gevormd. Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad zullen zich erover buigen.

Read More...

Wethouder Henk Wijkhuisen op bezoek

Woensdag 11 juli bezocht de nieuwe wethouder voor ruimtelijke ordening van de gemeente Bloemendaal, Henk Wijkhuisen, Landgoed Dennenheuvel. De initiatiefnemers namen hem mee in het doorlopen participatietraject voor de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel dat resulteerde in het Stedenbouwkundig plan Dennenheuvel en het ontwerpbestemmingsplan dat bijna klaar is. Daarbij werd niet alleen ingegaan op de mooie plannen maar ook uitvoerig stilgestaan bij de uitdagingen die er nog zijn.

Read More...

AVG: Blijf op de hoogte!

Op vrijdag 25 mei is de nieuwe AVG wet- en regelgeving in werking getreden. Om u op de hoogte te mogen houden over de ontwikkelingen op Landgoed Dennenheuvel middels de nieuwsbrief zijn wij daarom verplicht u daarvoor toestemming te vragen. Onze huidige nieuwsbriefabonnees hebben eind mei een mail van ons ontvangen met daarin het verzoek om Landgoed Dennenheuvel hiervoor toestemming te geven. Een deel van onze abonnees heeft daarop niet gereageerd. Wij doen daarom middels dit bericht graag opnieuw een oproep aan u om u alsnog te registeren voor de nieuwsbrief van Landgoed Dennenheuvel. Registreert u zich niet, dan kunnen wij u per e-mail niet meer benaderen.

Read More...

Verboden toegang bos

Steeds meer mensen rond Dennenheuvel laten hun hond uit in het bos op het landgoed van Klooster Euphrasia. Dit was en is niet toegestaan. Het bos is privéterrein en geen openbaar gebied.

Read More...

Aanvulling visie volkstuinengebied online

Medio januari 2018 presenteerden wij aan alle belangstellenden en belanghebbenden de conceptvisie op het volkstuinengebied als aanvulling op het Stedenbouwkundige Plan Dennenheuvel. Begin maart 2018 hebben wij deze aanvulling volkstuinen aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal met het verzoek deze aanvulling voor te willen leggen aan de nieuwe gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk in mei plaatsvinden.

Read More...

Uitnodiging presentatie conceptvisie volkstuinengebied

In ons vorige nieuwsbericht informeerde wij u over het proces rondom de stedenbouwkundige visie voor het volkstuinengebied. Wij hebben inmiddels diverse gesprekken met groepen en vertegenwoordigers van belanghebbenden gevoerd over de stedenbouwkundige visie en in het kader van die visie de inrichting van het volkstuinengebied. U heeft daar op woensdag 29 november ook uw visie op kunnen geven en eventuele ideeën, wensen en verwachtingen over uit kunnen spreken.

De resultaten van al deze gesprekken en bijeenkomsten, hebben wij verwerkt tot een concept stedenbouwkundige visie voor het volkstuinengebied. De conceptversie presenteren wij woensdag 10 januari om 19.30 uur graag aan alle belangstellenden en belanghebbenden op Landgoed Dennenheuvel, Dennenweg 8 (in de voormalige kapel, via de hoofdingang Euphrasia). De resultaten van deze bijeenkomst kunnen eventueel leiden tot bijstelling van de conceptvisie die daarna aan de gemeente Bloemendaal wordt aangeboden.

Uitnodiging bijeenkomst Stedenbouwkundige visie volkstuinencomplex

Op 29 november 2017 om 19.30u organiseren de partners van Landgoed Dennenheuvel een bijeenkomst waar iedereen haar/zijn stedenbouwkundige en landschappelijke visie kan geven en eventueel ideeën, wensen en verwachtingen kan inbrengen ten aanzien van de (on-) mogelijkheden voor bebouwing op het volkstuinencomplex. Wij nodigen u bij dezen van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Read More...

Arkgemeenschap in Pelletier

Op 1 augustus 2017 heeft Klooster Euphrasia Huize Pelletier aan de Krommelaan in bruikleen gegeven aan de Arkgemeenschap Haarlem. De Ark werkt hard om het pand gebruiksklaar te maken en er het eerste Arkhuis te vestigen.

Read More...

Onderhoud landgoed en toegang bos

In de wintermaanden schonen tuinman Paul Houniet en de Arkgemeenschap Haarlem de bosrand van Landgoed Dennenheuvel weer op. Zij zullen jonge boomscheuten en zieke essen verwijderen of kappen en opgeschoten onkruid maaien. Ook zal de afrastering waar nodig worden gemaakt.

Read More...

Feestelijk stilgestaan bij vaststelling SP

Op 24 april 2015 hees zr Magdalena de vlag ‘Dennenheuvel, landgoed met een missie’ en gaf daarmee het officiële startsein voor de herontwikkeling van het landgoed. Afgelopen vrijdag 14 juli 2017, op de Franse nationale feestdag, sloten wij de eerste fase van de herontwikkeling in gezamenlijkheid met vele betrokken én met de zusters af. Een mooi moment om even bij stil te staan en (even) trots te zijn op de behaalde resultaten.

Read More...

Gemeenteraad akkoord met Stedenbouwkundig plan

Donderdag 6 juli heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het Stedenbouwkundig Plan (SP) vastgesteld met uitzondering van een voorziening ten behoeve van tuinderij de Ark. De zusters, Arkgemeenschap en GroenRood Vastgoed zijn zeer verguld met dit besluit.

Read More...

Stedenbouwkundig Plan 5 of 6 juli in de gemeenteraad

Vorige week dinsdag 13 juni is het Stedenbouwkundig Plan door de commissie grondgebied behandeld. Alle partijen waren bijzonder positief over het plan. Zowel over het proces als over de inhoud (o.a. gevarieerde bouw, sociale woningbouw, verlegde toegangsweg en duurzaamheid) was men erg te spreken. Wij waarderen de ontvangen complimenten zeer.

Read More...

Stedenbouwkundig Plan online

Eindelijk is het dan zover. Met gepaste trots melden wij dat het Stedenbouwkundig Plan voor ‘Dennenheuvel, landgoed met een missie’ online staat en voor iedereen is in te zien.

Read More...

Terugblik informeel bijpraten Stedenbouwkundig Plan

Donderdag 20 april hebben we zo’n 75 geïnteresseerden bijgepraat over het Stedenbouwkundig Plan (SP), waarin de plannen voor de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel zijn uitgewerkt. Na een presentatie is in kleine groepen en individueel nagesproken over de plannen en zijn vragen beantwoord.

Read More...

Uitnodiging informeel bijpraten Stedenbouwkundig Plan 20 april 2017

De herontwikkelingsplannen voor Landgoed Dennenheuvel staan op het punt een volgende fase in te gaan. De uitkomsten van het participatieproces zijn in een zogeheten Stedenbouwkundig Plan vastgelegd. Dit plan is de basis voor de bestemmingsplanprocedure. Daartoe moet het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld worden door de gemeenteraad. Door een verschuiving van de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie lijkt het erop dat dit misschien toch nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden, zo ja dan op 5 juli 2017.

Read More...

Op weg naar instemming Stedenbouwkundig Plan Dennenheuvel

In augustus lieten wij u weten dat de samenwerkende partners van Landgoed Dennenheuvel toewerkten naar het indienen bij de gemeente Bloemendaal van de concept gebiedsvisie in september 2016. Het was de bedoeling om de gemeenteraad een principe-uitspraak te vragen. Bij indiening van het vlekkenplan en de massastudie liet de gemeente ons echter weten graag aanvullend onderzoek te wensen op onder meer de plaats, soort, omvang en kwaliteit van een aantal bomen op het landgoed.

Read More...

Onderhoud Landgoed Dennenheuvel

Landgoed Dennenheuvel is 14 hectare groot, waarvan 12 hectare beschermd natuurgebied (Natura 2000) is. In het bos zelf vindt al decennia lang alleen hoogstnoodzakelijk onderhoud plaats. De randen van het landgoed krijgen wel jaarlijks een onderhoudsbeurt waardoor het met bomen begroeide glooiende duinlandschap goed zichtbaar is.

Read More...

Arkgemeenschap tevreden partner

Aan de vooravond van het indienen van de concept-gebiedsvisie bij de gemeente Bloemendaal keken we met de Arkgemeenschap – zowel partner als toekomstig gebruiker van het landgoed – terug op de afgelopen anderhalf jaar.

Read More...

Voorlopige planning

In de zomermaanden werken de partners van Landgoed Dennenheuvel samen Moke Architecten en Hosper Stedebouwkundige en Landschapsarchitecten aan de verdere uitwerking van de concept gebiedsvisie voor Landgoed Dennenheuvel.

Read More...

Massastudie enthousiast ontvangen

We zijn weer een flinke stap verder in de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel. Afgelopen maandagavond 4 juli 2016 heeft stedenbouwkundig bureau Moke Architecten de resultaten van een zogeheten massastudie gepresenteerd. Onderzocht is welke bouwvolumes op welke plek wenselijk en mogelijk zijn.

Read More...

Uitnodiging bijeenkomst resultaten massastudie 4 juli 2016

De afgelopen maanden hebben wij niet stil gezeten. Wij hebben hard gewerkt aan de uitwerking van een zogeheten massastudie voor Landgoed Dennenheuvel. Een massastudie is een plan waarin onderzocht wordt welke bouwvolumes op een bepaald gebied wenselijk en mogelijk zijn. Daarbij hebben wij gekeken naar de locatie van de verschillende functies op het landgoed, delen van het terrein ingemeten en een eerste inventarisatie gemaakt van bomen. De uitwerking van deze studie geeft een nader beeld van de ruimtelijke, landschappelijke en visuele gevolgen voor Landgoed Dennenheuvel. Wij willen nu graag de resultaten van deze studie aan u presenteren.

Read More...

Terugblik brede bijeenkomst en vooruitblik

Op dinsdag 23 februari 2016 presenteerde stedenbouwkundig bureau Moke Architecten het vlekkenplan aan ruim 40 geïnteresseerde betrokkenen. Dit vlekkenplan kwam tot stand uit een heel proces van gesprekken en bijeenkomsten, waarin wij u hieronder kort opnieuw willen meenemen.

Read More...

Uitnodiging brede bijeenkomst 23 februari 2016

Op 24 april 2015 begonnen en nu zijn we bijna aan het einde van het participatietraject voor Landgoed Dennenheuvel. Wij kijken terug op een mooi proces waar tientallen betrokkenen meegedacht hebben over de nieuwe invulling en zijn blij met het resultaat. Het heeft ons echt geholpen in de planvorming. Wij willen daarom nu graag aan u de uitkomsten van dit traject presenteren.

Read More...

De eerste terugkoppelings-gesprekken

Afgelopen donderdag 21 januari ontvingen wij ‘s middags een gezelschap betrokken ambtenaren van de gemeente Bloemendaal om hen bij te praten over de voortgang van het participatietraject en de uitkomsten daarvan tot zover. Ons ‘vlekkenplan’ voor de ruimtelijk invulling en de functies op het landgoed, werden door hen goed ontvangen. Ze gaven aan uit te zien naar een concrete invulling van de diverse functies op het landgoed, zodat belangstellende partijen in de verdere uitwerking ook een rol kunnen krijgen.

Read More...

Nieuwsbrief jaargang 6, nr. 14

In deze nieuwsbrief treft u een terugblik op de workshops en een korte terugblik op het werkbezoek van de gemeenteraad aan het landgoed. Tevens kijken wij met u vooruit. Dit doen wij in het artikel ‘Uitwerkingsfase afgerond’. Tot slot doen wij een oproep aan alle deelnemers van de workshops om zich bij ons te melden, indien zij nog geen uitnodiging van ons hebben ontvangen om aanwezig te zijn bij de presentatie van onze uitwerkingen van de afgelopen maanden.

Read More...

Uitwerkingsfase afgerond

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het uitwerken van alle inbreng. Er zijn zoveel goede, concrete ideeën ingediend dat er zelfs al een slag naar een concept gebiedsvisie kon worden gemaakt. Deze fase heeft daarom iets langer geduurd dan aanvankelijk was gepland.

Read More...

Terugblik workshops (2)

Met enige vertraging is het verslag van de workshops akkoord bevonden door de deelnemers van de workshops. Wij vertellen u daarom nu graag meer over de bevindingen uit de workshops.

Read More...

Q&A opvang statushouders

In de media verschijnen de laatste dagen veel berichten over de opvang van vluchtelingen of statushouders op Landgoed Dennenheuvel en het stopzetten van de anti-kraak-constructie. De Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder hechten er veel waarde aan dat de feiten juist verwoord worden, daarom hieronder de antwoorden op de vaak gestelde vragen.

Read More...

Terugblik werkbezoek gemeenteraad

Door omstandigheden was het bezoek van de gemeenteraad van Bloemendaal aan het landgoed verplaatst naar dinsdag 13 oktober. Wij ontvingen de raadsleden met een broodje en een kop soep gemaakt van verse ingrediënten uit de tuinderij. Vervolgens kregen ze een korte presentatie over de congregatie van de Zusters van de Goede Herder, de wens van de Arkgemeenschap op het landgoed en een toelichting op het participatieproces.

Read More...

Terugblik workshops

Afgelopen donderdag 24 september hebben 22 omwonenden van Dennenheuvel als direct belanghebbenden de tot nu toe opgehaalde ideeën verder uitgewerkt. In drie workshops met de thema’s ‘wonen’, ‘werken’ en ‘verpozen’ werden aan de ideeën die tijdens de bijeenkomst op 25 juni groene en oranje stickers hebben gekregen, waarden toegekend.

Read More...

Werkbezoek gemeenteraad

Op donderdag 1 oktober 2015 brengt de gemeenteraad van Bloemendaal op onze uitnodiging een werkbezoek aan Landgoed Dennenheuvel. Wij informeren hen graag over de stand van zaken met betrekking tot het participatietraject dat we in april van dit jaar zijn gestart. Na een broodje en soep en een korte presentatie lopen we met de raadsleden over het landgoed om een beeld te geven van de verzamelde ideeën van de buurtbewoners.

Read More...

Nieuwsbrief jaargang 5, nr. 13

In deze nieuwsbrief treft u een korte terugblik op de bijeenkomsten in fase 1 en een korte vooruitblik op fase 2. Tevens doen wij een laatste oproep aan de direct omwonenden van Landgoed Dennenheuvel om deel te nemen aan de workshops, donderdag 24 september 2015.

Read More...

Verdiepingsfase van start

De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen, de gemeenteraad is terug van reces, dus tijd om van start te gaan met fase 2 voor landgoed Dennenheuvel. Zoals reeds eerder aangekondigd, willen we in deze fase de resultaten verkregen in de periode voor de vakantie verder verdiepen met de buurt. We zoemen daarvoor in op de ideeën waar veel draagvlak voor is en willen die gezamenlijk verder uitwerken.

Read More...

Aanmelden workshops

We inventariseren op dit moment de ideeën uit de interviews, het Pitch Podium, de werksessie met de gemeente en de brede bijeenkomst. In september willen we deze verzamelde ideeën ook graag met u verder verdiepen in workshops.

Read More...

Terugblik bijeenkomsten

Vanaf de start op 24 april hebben we met individuele en groepsinterviews veel ideeën, wensen en zorgen verzameld. Woensdag de 24ste en donderdag de 25ste juni waren daarbovenop bijzondere dagen: een pitch podium, een werksessie met de gemeente en een brede bijeenkomst.

Read More...

In gesprek met de buurt

Bij mensen thuis zijn we de afgelopen weken hartelijk ontvangen voor inmiddels alweer 12 keukentafel gesprekken. De komende week gaan we daarmee door. We vragen naar de wensen, ideeën en zorgen bij de herontwikkeling van Dennenheuvel.

Read More...

Nieuwsbrief jaargang 5, nr. 12

De nieuwe nieuwsbrief van Landgoed Dennenheuvel is uit. In een fris nieuw jasje dat is toegesneden op het nieuwe, kleurige beeldmerk. Voortaan zullen alle nieuwsbrieven van Landgoed Dennenheuvel in deze nieuwe vormgeving verschijnen.

Read More...

Dag van de stadslandbouw

Op zaterdag 6 juni 2015 vindt de derde Dag van de Stadslandbouw Publieksdag plaats. Tijdens deze dag vinden er overal in het land activiteiten plaats, waarbij lokale en regionale stadslandbouw initiatieven zich presenteren. Bewoners kunnen zo kennis maken met stadslandbouw projecten in en om hun stad en stilstaan bij vragen als: Wat is stadslandbouw nu precies? Hoe krijg ik stadslandbouw producten in huis? En hoe kan ik als bewoner zelf meedoen (bijvoorbeeld als vrijwilliger)?

Read More...

Gesprekken met belanghebbenden van start

Het participatietraject voor de herontwikkeling van het landgoed is op 24 april gestart met een hartverwarmende bijeenkomst, zoals u elders kunt lezen. Op dit moment nodigen we verschillende belanghebbenden en belangstellenden – denk onder meer aan de buurtvereniging Bloemendaal Noord, de St. Theresia basisschool, het huisartsencentrum, de kinderopvang Partou of de woningbouwvereniging Brederode Wonen – uit voor een gesprek over hun ideeën en wensen bij de herinrichting van Landgoed Dennenheuvel.

Read More...

‘In de Ark is ruimte voor kwetsbaarheid’

In Bloemendaal wordt gewerkt aan een tweede Nederlandse vestiging van de internationale Arkgemeenschap. ‘Iedereen heeft een spiritueel leven en mag dat ontwikkelen, ook mensen met een beperking.’ In de zelfoogsttuin van de Arkgemeenschap in Bloemendaal groeit een keur aan gewassen, nu nog verborgen onder de grond. Als je goed kijkt, zie je de tuinkers ontkiemen. “We hebben hier raapstelen, kropjes sla, andijvie en koolraap”, somt tuinman Ties Betjes (30) op. “We hebben wel veertig soorten groenten.”

Read More...

Participatietraject feestelijk van start

“We gaan samen een spannende tijd tegemoet. Een tijd van samen praten, denken, schetsen, discussiëren en zoeken naar een goede verhouding tussen ieders belangen en idealen. Ik wens ons allen veel creativiteit, geduld, volharding maar boven alles openheid en vertrouwen naar en in elkaar opdat Dennenheuvel als onze gezamenlijke missie een succesvol project mag worden.”

Read More...